Bramidan centrala w Dani

Bramidan działa zgodnie z celami ONZ

Zostaliśmy wybrani aby być częścią SDG Accelerator 2019, programu który jest dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom w Danii.

Co oznacza SDG Accelerator?

SDG Accelerator to program UNDP, którego celem jest przyspieszenie innowacyjnych działań małych i średnich duńskich przedsiębiorstw we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju.

W 2015 roku wszystkie kraje członkowskie ONZ zgodziły się na 17 celów, które wskazują na największe wyzwania środowiskowe, gospodarcze i społeczne na świecie. W wysiłkach zmierzających do osiągnięcia tych celów, sektor prywatny odgrywa kluczową rolę.

Bramidan chce zmian 

Wspólnie z partnerami projektu będziemy rozwijać się i wykorzystywać ogólnoświatowe cele jako dźwignię dla nowych innowacji w 2019 roku. 

Praca ta ma inspirować i podkreślać, w jaki sposób można wykorzystać nowy, globalny program na rzecz zrównoważonego rozwoju - zarówno z korzyścią dla naszej firmy, jak i dla osiągnięcia celów ONZ.

Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Zniesienie wszelkich form ubóstwa jest jednym z największych wyzwań dla ludzkości.

Cel 2 - Brak głodu 

Ekstremalny głód i niedożywienie nadal stanowi ogromną barierę dla wielu rozwijających się krajów.

Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Pomimo niewiarygodnych postępów, ponad 6 milionów dzieci umiera rocznie, zanim osiągną wiek pięciu lat.

Cel 4 - Dobra jakość edukacji 

Osiągnięcie wysokiej jakości edukacji dla wszystkich oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie jest ważne dla zrównoważonego rozwoju.

Cel 5 - Równość płci

Zniesienie dyskryminacji kobiet jest podstawowym prawem człowieka, ale także ważnym czynnikiem dla kilku obszarów rozwoju.

Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Niedobór wody stanowi problem dla ponad 40% światowej populacji. Brak czystej wody pitnej dotyczy wszystkich.

Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Istnieje potrzeba znacznego zwiększenia produkcji energii odnawialnej na całym świecie. Co piąta osoba nie ma dostępu do energii elektrycznej.

Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Należy promować wzrost gospodarczy poprzez wyższą wydajność i rozwój technologiczny dla pracowników we wszystkich krajach.

Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Rozwój technologiczny może dostarczyć trwałych rozwiązań, zarówno dla wyzwań gospodarczych, jak i środowiskowych.

Cel 10 - Mniej nierówności

Należy wzmocnić grupy o najniższych dochodach i promować zaangażowanie ekonomiczne wszystkich grup społecznych, bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne.

Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności 

Rosnąca populacja na obszarach miejskich wymaga zmiany sposobu, w jaki budujemy i zarządzamy naszą przestrzenią miejską.

Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Należy unikać zanieczyszczenia przyrody, zmieniając sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy nasze towary i zasoby.

Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Globalne ocieplenie powoduje długotrwałe zmiany w naszym systemie klimatycznym, co prowadzi do nieodwracalnych skutków. 

Cel 14 - Życie pod wodą

Oceany są siłą napędową globalnych ekosystemów, dzięki którym ziemia nadaje się do zamieszkania. Musimy chronić oceany i ekosystemy przybrzeżne.

Cel 15 - Życie na lądzie

Nasze życie jest tak samo zależne od ziemi, jak i od morza, jeśli chodzi o nasze odżywianie i nasze utrzymanie.

Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Prawa człowieka, pokój, stabilność i skuteczne rządy oparte na zasadach są ważne dla wszystkich.

Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Cele światowe na rzecz zrównoważonego rozwoju można osiągnąć tylko dzięki silnemu zaangażowaniu i globalnej współpracy.

keyboard_arrow_up